Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 1. Adatkezelő adatai

  Adatkezelő neve: Oláh Mónika E.V. (továbbiakban: ADATKEZELŐ)
  Székhelye: 1074 Budapest, Alsó Erdősor u. 34., 1/8

  Telephelye: 1074 Budapest, Alsó Erdősor u. 34., 1/8

  Adatkezelés fizikai helye: 1066 Budapest, Jókai utca 16

  Postai címe:1074 Budapest, Alsó Erdősor u. 34., 1/8

  E-mail
  címe: [email protected]

  Adószám: 68589453-1-24

  Weboldal(ak) címe:
  https://www.poloforma.hu továbbiakban: ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETE)

  Adatkezelési vezető: Oláh Mónika Piroska ügyvezető

  Bevezetés

  ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETE használatával, böngészésével, ADATKEZELŐ
  bármely szolgáltatásának igénybevételével, ADATKEZELŐVEL történő
  bármilyen jogviszony létesítésével vagy ADATKEZELŐ részére történő
  bármilyen személyes adat eljuttatásával Ön elfogadja ezen adatvédelmi
  politika feltételeit, és engedélyezi ADATKEZELŐ számára adatainak
  használatát a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban
  (továbbiakban: SZABÁLYZAT) leírtak szerint.

  Kérjük, ha bármi olyan hibát, problémát észlel, ami miatt jelen
  SZABÁLYZAT feltételeit nem szeretné elfogadni, ebben az esetben
  semmilyen személyes adatot ne juttasson el ADATKEZELŐhöz!

  ADATKEZELŐ tájékoztatja szerződéses és szerződés nélküli partnereit,
  beszállítóit, alkalmazottait, tisztségviselőit, bármilyen jellegű általa
  szervezett esemény (pl.: tanfolyam, oktatás stb.) résztvevőit, bármilyen
  hirdetésének (pl.: álláshirdetés) jelentkezőit, weboldalának és minden
  általa kezelt online felületnek a látogatóit, jelen SZABÁLYZAT olvasóit,
  és minden olyan természetes személyt, akinek

   

 2. bármely személyes adatát kezeli, vagy a jövőben kezelni fogja, hogy
  minden személyes adat kezelése (továbbiakban: ADATKEZELÉS) során a jelen
  SZABÁLYZATban leírtaknak megfelelően jár el.

  Adatkezelő adatvédelmi szabályozásának dokumentumai

  Megnevezés

  Online elérhetőség

  Papír alapú elérhetőség

  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

  (jelen dokumentum)

  ADATKEZELŐ ONLINE

  FELÜLETE
  (lásd: 1 oldal)

  Adatkezelés fizikai helye (lásd: 1 oldal)

  Adatkezelési nyilvántartás

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye

  (lásd: 1 oldal)

  Adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos

  belső utasítások gyűjteménye

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye (lásd: 1 oldal)

  Adatkezelési hozzájárulási

  nyilatkozatok

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye

  (lásd: 1 oldal)

  Adatvédelmi és adatbiztonsági

  szabályzat elfogadó nyilatkozatok

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye (lásd: 1 oldal)

  Munkatársi és tisztségviselői

  nyilatkozatok

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye

  (lásd: 1 oldal)

  Adatfeldolgozókkal kötött

  szerződések

  nincs

  Adatkezelés fizikai helye

  (lásd: 1 oldal)

  Fogalommeghatározások

  „személyes adat”:
  azonosított vagy
  azonosítható természetes
  személyre (továbbiakban:
  ÉRINTETT) vonatkozó
  bármely információ;
  azonosítható az
  a természetes
  személy, aki
  közvetlen vagy
  közvetett módon,
  különösen valamely
  azonosító, például
  név, szám,
  helymeghatározó adat,
  online azonosító
  vagy a
  természetes személy
  testi, fiziológiai,
  genetikai, szellemi,
  gazdasági, kulturális
  vagy szociális
  azonosságára vonatkozó
  egy vagy
  több tényező
  alapján azonosítható.

   

 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
  automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
  műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
  tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé

  tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
  illetve megsemmisítés.

  „az adatkezelés
  korlátozása”: a
  tárolt személyes
  adatok megjelölése
  jövőbeli kezelésük
  korlátozása céljából.

  „profilalkotás”:
  személyes adatok
  automatizált kezelésének
  bármely olyan
  formája, amelynek
  során a
  személyes adatokat
  valamely természetes
  személyhez fűződő
  bizonyos személyes
  jellemzők értékelésére,
  különösen a
  munkahelyi
  teljesítményhez,
  gazdasági helyzethez,
  egészségi állapothoz,
  személyes
  preferenciákhoz,
  érdeklődéshez,
  megbízhatósághoz,
  viselkedéshez,
  tartózkodási helyhez
  vagy mozgáshoz
  kapcsolódó jellemzők
  elemzésére vagy
  előrejelzésére használják.

  „álnevesítés”: a
  személyes adatok
  olyan módon
  történő kezelése,
  amelynek következtében
  további információk
  felhasználása nélkül
  többé már
  nem állapítható
  meg, hogy
  a személyes
  adat mely
  konkrét természetes
  személyre vonatkozik,
  feltéve hogy
  az ilyen
  további információt
  külön tárolják,
  és technikai
  és szervezési
  intézkedések megtételével
  biztosított, hogy
  azonosított vagy
  azonosítható természetes
  személyekhez ezt
  a személyes
  adatot nem

  lehet kapcsolni.

  „nyilvántartási
  rendszer” :
  a személyes
  adatok bármely
  módon
  centralizált,
  decentralizált vagy
  funkcionális vagy
  földrajzi szempontok
  szerint
  tagolt állománya,
  amely meghatározott
  ismérvek alapján
  hozzáférhető.

  „adatkezelő”: az
  a természetes
  vagy jogi
  személy, közhatalmi
  szerv, ügynökség
  vagy bármely
  egyéb szerv,
  amely a
  személyes adatok
  kezelésének céljait
  és eszközeit
  önállóan vagy
  másokkal együtt
  meghatározza; ha
  az adatkezelés
  céljait és
  eszközeit az
  uniós vagy
  a tagállami
  jog határozza
  meg, az
  adatkezelőt vagy
  az adatkezelő
  kijelölésére

  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
  meghatározhatja.

   

 4. „adatfeldolgozó”: az
  a természetes
  vagy jogi
  személy, közhatalmi
  szerv, ügynökség
  vagy bármely
  egyéb szerv,
  amely az
  adatkezelő nevében
  személyes adatokat
  kezel.

  „címzett”: az
  a természetes
  vagy jogi
  személy, közhatalmi
  szerv, ügynökség
  vagy bármely
  egyéb szerv,
  akivel vagy
  amellyel a
  személyes adatot
  közlik, függetlenül
  attól, hogy
  harmadik fél-e.
  Azon közhatalmi
  szervek, amelyek
  egy egyedi
  vizsgálat keretében
  az uniós
  vagy a
  tagállami joggal
  összhangban férhetnek
  hozzá személyes
  adatokhoz, nem

  minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
  kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

  „harmadik fél”:
  az a
  természetes vagy
  jogi személy,
  közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy
  bármely egyéb
  szerv, amely
  nem azonos
  ÉRINTETTel, az
  adatkezelővel, az
  adatfeldolgozóval vagy
  azokkal a
  személyekkel, akik
  az adatkezelő
  vagy adatfeldolgozó
  közvetlen irányítása
  alatt a
  személyes adatok
  kezelésére felhatalmazást
  kaptak.

  „ÉRINTETT
  hozzájárulása”: ÉRINTETT
  akaratának önkéntes,
  konkrét és
  megfelelő tájékoztatáson
  alapuló és
  egyértelmű
  kinyilvánítása, amellyel
  ÉRINTETT nyilatkozat
  vagy a
  megerősítést
  félreérthetetlenül
  kifejező cselekedet
  útján jelzi,
  hogy beleegyezését
  adja az
  őt érintő
  személyes adatok
  kezeléséhez.

  „adatvédelmi incidens”:
  a biztonság
  olyan sérülése,
  amely a
  továbbított, tárolt
  vagy más
  módon kezelt
  személyes adatok
  véletlen vagy
  jogellenes
  megsemmisítését,
  elvesztését,
  megváltoztatását,
  jogosulatlan közlését
  vagy az
  azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.

  „felügyeleti hatóság”:
  egy tagállam
  által a
  GDPR 51.
  cikkének megfelelően
  létrehozott független
  közhatalmi szerv.

  „érintett felügyeleti
  hatóság”: az
  a felügyeleti
  hatóság, amelyet
  a személyes
  adatok kezelése
  a következő
  okok valamelyike
  alapján érint:

  1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság
   tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

  2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően
   jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában
   lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

    

  3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

 5. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

  1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre
   az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
   adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található
   tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
   kerül sor; vagy

    

  2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre
   az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén
   folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy
   egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
   valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

  „releváns és
  megalapozott kifogás”:
  a döntéstervezettel
  szemben benyújtott,
  azzal kapcsolatos
  kifogás, hogy
  ezt a
  rendeletet
  megsértették-e, illetve
  hogy az
  adatkezelőre vagy
  az adatfeldolgozóra
  vonatkozó tervezett
  intézkedés összhangban
  van-e a
  rendelettel; a
  kifogásban egyértelműen
  be kell
  mutatni a
  döntéstervezet által
  ÉRINTETTek

  alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes
  adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.

  „az információs
  társadalommal
  összefüggő
  szolgáltatás”: az
  (EU) 2015/1535
  európai parlamenti
  és tanácsi
  irányelv (1)
  1. cikke
  (1) bekezdésének
  b) pontja
  értelmében vett
  szolgáltatás.

  ADATKEZELŐ alapelvei

  ADATKEZELŐ az alábbi alapelvekhez tartja magát minden személyes adat
  kezelése során: Célhoz kötöttség

  Jogszerűség, tisztességes eljárás Arányosság

  Szükségesség Átláthatóság Adattakarékosság

   

 6. Pontosság

  Biztonságos tárolás és felhasználás Elszámoltathatóság

  Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk
  személyes adatokat.

  A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, ÉRINTETT hozzájárulása nélkül
  harmadik személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha
  erre törvény kötelez minket.

  A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat.

  Bárkinek tájékoztatást
  adunk a
  róla tárolt
  adatokról, ha
  ezt írásban
  kéri a
  fenti, Adatok
  részben található
  e-mail címünkön
  vagy postai
  címünkön keresztül.

  Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti,
  Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön
  keresztül.

  Direkt marketing üzeneteket (hírlevelek) kizárólag külön feliratkozás
  alapján küldünk, de a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges
  rendszerüzeneteket e nélkül is küldhetünk.

  Az adatkezelés során a személyes adat csak addig őrzi meg ezen
  minőségét, amíg ÉRINTETTel való kapcsolata helyreállítható, tehát
  ADATKEZELŐ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
  kapcsolat helyreállításához szükségesek.

  ADATKEZELŐ nem kezel különleges kategóriába tartozó személyes adatokat:
  a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
  világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes
  adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
  genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
  személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
  személyes adatok.

  ADATKEZELŐ gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról. Papír
  alapú és egyéb nem online adattárolás esetében zárt irodában történő
  elhelyezéssel, online adatok esetében pedig megfelelő erősségű jelszavas
  és egyéb szükséges védelemmel.

   

 7. Az ADATKEZELŐ tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a
  munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatokkal kapcsolatban
  feladatuk van.

  ADATKEZELŐ nem ellenőrzi a részére megadott személyes adatok
  valóságtartalmát, azokért felelősséget nem vállal.

  ADATKEZELŐ nem multinacionális vállalat, hanem kizárólag Magyarország
  területén végez tevékenységet, így nem alakít ki szervezeti szabályozást
  és nem ad át adatot másik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
  részére.

  ADATKEZELŐ kijelenti, hogy jelen SZABÁLYZAT és ADATKEZELŐ adatvédelmi
  szabályozásának egyéb dokumentumai, valamint az ADATKEZELŐ személyes
  adatkezelésének ténylegesen megvalósuló gyakorlata, jogszabályi és egyéb
  hatósági előírásoknak való megfeleléséért kizárólag saját maga felel,
  ezek esetleges hibáiból eredő károkért más természetes vagy jogi
  személyt nem tehet felelőssé.

  SZABÁLYZAT célja

  Jelen SZABÁLYZAT azzal a céllal készült, hogy biztosítsa az
  ADATKEZELŐvel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatvédelemmel és
  adatbiztonsággal kapcsolatos jogainak és érdekeinek védelmét valamint,
  részükre az adataikkal kapcsolatos történések átláthatóságát és
  rendelkezési joguk gyakorlását az adatvédelemmel és adatbiztonsággal
  kapcsolatos, érvényben lévő jogszabályokban előírtaknak megfelelően,
  különös tekintettel az alábbiakra:

  • 2016/679 EU rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
   Rendelete (továbbiakban: GDPR).

  • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról (Infotv.).

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi
   szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
   szolgáltatások egyes kérdéseiről.

   

 8. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
  kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.

  2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető
  feltételeiről és egyes korlátairól.

  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról. 2003. évi
  C. törvény az elektronikus hírközlésről.

  SZABÁLYZAT HATÁLYA

  Időbeli hatály

  2018. május hó 25. napjától a következő módosításig.

  Személyi hatály

  • ADATKEZELŐ

  • Azon természetes személyek, akik személyes adatait ADATKEZELŐ
   kezeli.

  • ADATKEZELŐ munkatársai és tisztségviselői.

  • Azon természetes személyek, akiknek jogait vagy jogos érdekeit jelen
   SZABÁLYZATban meghatározott adatkezelés érinti.

  • ADATKEZELŐ adatfeldolgozással érintett partnerei.

  • Azon természetes és jogi személyek, akik felé ADATKEZELŐ
   adattovábbítást valósít meg.

  Tárgyi hatály

  Az ADATKEZELŐ által megvalósított minden adatkezelés, valamint annak
  tárgyát képező, akár online, akár papír alapon vagy bármilyen egyéb
  módon létező minden személyes adat.

   

 9. Az adatkezelés jogalapjai, jogszerűsége

  Személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha legalább az
  alábbiak egyike teljesül:

  1. ÉRINTETT hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
   konkrét célból történő kezeléséhez;

  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
   ÉRINTETT az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően
   ÉRINTETT kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
   teljesítéséhez szükséges;

  4. az adatkezelés ÉRINTETT vagy egy másik természetes személy
   létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

  5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
   érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
   elsőbbséget élveznek ÉRINTETT olyan érdekei vagy alapvető jogai és
   szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
   különösen, ha ÉRINTETT gyermek.

  Önkéntes hozzájárulásnak minősül, ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ weboldalának
  vagy egyéb online felületének böngészésével vagy ADATKEZELŐ valamely
  szolgáltatásának használatával elfogadja az ezen felületen elhelyezett
  szabályzatokat, bele értve jelen dokumentumot is.

  Amennyiben ADATKEZELŐ kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet, Önkéntes
  hozzájárulásnak minősül, ha ÉRINTETT előzetes tájékoztatás (akár szóbeli
  akár a megfigyelt területen jól láthatóan kihelyezett jelzés, szöveg)
  után a megfigyelt területre belép.

  Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell
  lennie annak igazolására, hogy ÉRINTETT személyes adatainak kezeléséhez
  hozzájárult.

  1. példa: weboldal használatán alapuló hozzájárulás esetén ez a
   bizonyítás a weboldalon elhelyezett szabályzat és (benne és/vagy
   kívüle) az elfogadásáról szóló tájékoztatás meglétére irányulhat.

  2. példa: kamerás megfigyelés esetén ez a bizonyítás a megfigyelt
   területen meglévő, jól látható tájékoztatás meglétére irányulhat.

   Ha ÉRINTETT hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja
   meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet
   ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
   előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és
   egyszerű nyelvezettel.

   ÉRINTETT jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
   hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
   visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
   megadása előtt ÉRINTETTet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás
   visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint
   annak megadását.

   ÉRINTETT hozzájárulása abban az esetben tekinthető önkéntesnek, ha
   valamely szolgáltatás igénybevétele vagy szerződés kötése
   feltételéül nem szabtak olyan adatok kezeléséhez való hozzájárulást
   feltételül, amely szolgáltatáshoz vagy szerződéshez ezen adatok
   kezelése nem elengedhetetlenül szükséges.

   Az adatkezelés szervezete

   Adatkezelő szervezetén belül az adatvédelemmel, adatbiztonsággal és
   minden adatkezeléssel kapcsolatos vezetési feladatokat az
   ADATKEZELÉSI VEZETŐ (lásd: 1. oldal) lát el.

   Ezen vezetési feladatok a következők:

   1.) Adatkezelési feladatok és jogosultságok szervezeten belüli
   meghatározása.

   2.) Az adatkezelésben közvetlenül résztvevő munkatársak közvetlen
   vagy közvetett (szervezeti egységvezetőkön keresztül történő)
   irányítása.

   3.) Döntéshozatal az ADATKEZELŐN kívüli partnerek személyéről.

   4.) Döntéshozatal az adatkezelést (is) érintő, külső partnerekkel
   kötendő szerződésekről.

 10. Az ADATKEZELÉSI VEZETŐnek nincs felelőssége a személyes adatok
  tulajdonosai vagy a hatóságok felé. Minden felelősség az ADATKEZELŐt
  terheli.

  Az adatkezelés szervezetének részei az adatkezelésben résztvevő
  munkatársak (továbbiakban: MUNKATÁRSAK).

  MUNKATÁRSAK kötelesek a jelen SZABÁLYZAT valamint az Adatvédelemmel és
  adatbiztonsággal kapcsolatos belső utasítások gyűjteménye megismerésére.

  MUNKATÁRSAK kötelesek a náluk keletkezett vagy munkavégzésük során
  általuk használt személyes adatokkal a jelen SZABÁLYZATBAN valamint az
  Adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos belső utasítások
  gyűjteményében meghatározott módon eljárni.

  MUNKATÁRSAK kötelesek az ADATKEZELŐn kívülről érkező, az adatkezeléssel
  kapcsolatos megkeresések és jogérvényesítések haladéktalan továbbítására
  az ADATKEZELÉSI VEZETŐ felé.

  MUNKATÁRSAK kötelesek a tudomásukra jutott bármilyen, általuk tapasztalt
  vagy általuk okozott adatvédelmi incidensről vagy annak lehetőségéről
  haladéktalan beszámolni az ADATKEZELÉSI VEZETŐ felé.

  MUNKATÁRSAK kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a náluk
  keletkezett vagy munkavégzésük során általuk használt személyes adatok
  ne kerülhessenek illetéktelenekhez, sem az adatkezelés szervezetén
  belül, sem pedig azon kívül.

  MUNKATÁRSAKra nézve adatkezeléssel kapcsolatos további, illetve egyéni
  feladatokat és kötelezettségeket a munkatársi és tisztségviselői
  nyilatkozatok, a munkavállalói szerződések és a munkaköri leírások is
  tartalmazhatnak.

  Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

   

 11. ADATKEZELŐ adatkezelési tevékenységéről az alább felsorolt adatokat
  tartalmazó nyilvántartást vezeti:

  1.) ADATKEZELŐ neve, elérhetősége (vagy ha van adatvédelmi tisztviselő,
  akkor neve, elérhetősége)

  2.) adatkezelés célja

  3.) érintettek köre (kategóriái)

  4.) adatok köre (kategóriái)

  5.) címzettek köre (kategóriái)

  6.) történik-e harmadik országba adattovábbítás

  7.) az adatok törlésére előirányzott határidő

  8.) technikai és szervezési intézkedések

  ADATKEZELŐ a felügyeleti hatóságnak megkeresése esetén rendelkezésére
  bocsátja a nyilvántartást.

  Adatvédelmi incidens

  ADATKEZELŐ az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet,
  amely tartalmazza az incidensben szereplő adatok és érintettek körét, az
  incidens időpontját és egyéb körülményeit, lehetséges hatásait és a
  negatív hatások mérséklésére megtett intézkedéseket. Ezen adatokat
  ADATKEZELŐ szükség esetén a felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja.

  Az adatvédelmi incidenst az ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, és
  ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens
  a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,
  kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
  kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a
  bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
  késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  A személyes adatok tulajdonosainak
  (továbbiakban: ÉRINTETTek) jogai, lehetőségei

   

 12. ÉRINTETTek az alább felsorolt jogaikkal és lehetőségeikkel ADATKEZELŐ
  e-mail címére (lásd: 1. oldal) vagy postai címére (lásd: 1. oldal)
  küldött kérelemmel élhetnek. Ezen kérelmekkel kapcsolatban ADATKEZELŐ
  köteles az alábbiak szerint eljárni.

  ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja ÉRINTETTet az
  alább felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott
  intézkedésekről.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
  számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
  meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
  kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
  ÉRINTETTet. Ha ÉRINTETT elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve,
  ha ÉRINTETT azt másként kéri.

  Ha ADATKEZELŐ nem tesz intézkedéseket ÉRINTETT kérelme nyomán, késedelem
  nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
  tájékoztatja ÉRINTETTet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
  arról, hogy ÉRINTETT panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
  hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az alább felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos információkat,
  tájékoztatást és intézkedést ADATKEZELŐ díjmentesen biztosítja, kivéve
  ha ÉRINTETT kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
  ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ez esetben ADATKEZELŐ, figyelemmel a
  kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
  meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása
  az adatkezelőt terheli.

  A 2011. évi CXII. törvény alapján ADATKEZELŐ köteles megtagadni a
  tájékoztatást abban az esetben, ha nemzetközi szerződés, törvény, vagy
  az Európai Unió kötelező jogi rendelkezése

   

 13. alapján úgy vesz át személyes adatot, hogy a részére továbbító a
  továbbítás során jelzi az adott jogszabály által előírt korlátozást.

  A 2011. évi CXII. törvény alapján ADATKEZELŐ köteles megtagadni a
  tájékoztatást abban az esetben is, ha az állam külső és belső
  biztonsága, állami vagy önkormányzati gazdasági érdek, az Európai
  gazdasági érdekei, vagy foglalkozásokkal kapcsolatos fegyelmi, etikai
  vétség, vagy munkajogi kötelezettségszegések megelőzése és felderítése
  céljából, vagy ÉRINTETT vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges.

  A fentiek alapján elutasított tájékoztatási kéremekről ADATKEZELŐ minden
  év végéig tájékoztatja a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatóságot.

  1.) Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog)

  ÉRINTETT jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
  vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
  ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
  adatokhoz és az azokkal kapcsolatos, alább felsorolt információkhoz
  hozzáférést kapjon.

  ÉRINTETT kérésére ADATKEZELŐ köteles tájékoztatást adni ÉRINTETTnek az
  általa kezelt személyes adataival kapcsolatos alábbi kérdésekben:

  • az adatkezelés céljai

  • ÉRINTETT személyes adatok kategóriái

  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
   amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
   ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
   nemzetközi szervezeteket

  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
   vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
   szempontjai

  • ÉRINTETT azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
   vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
   korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
   ellen

  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

  • ha az adatokat nem ÉRINTETTől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
   minden elérhető információ

  • Az adatkezeléssel kapcsolatos automatizált eljárások (pl.: profil
   alkotás) esetén ennek működési mechanizmusai, logikája, és
   ÉRINTETTre vonatkozó jelentősége, lehetséges hatásai.

    

  • Az adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidensek körülményei, illetve
   az ezen incidensekkel kapcsolatban tett intézkedések.

 14. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
  részére történő továbbítására kerül sor, ÉRINTETT jogosult arra, hogy
  tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR

  46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

  ÉRINTETT igénye esetén adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
  személyes adatok másolatát ÉRINTETT rendelkezésére bocsátja. ÉRINTETT
  által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív
  költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha ÉRINTETT
  elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
  körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
  kivéve, ha ÉRINTETT másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog
  nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  2.) Helyesbítéshez való jog

  ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
  késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
  adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ÉRINTETT jogosult arra,
  hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
  nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3.) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

  ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
  adatkezelő pedig köteles arra, hogy ÉRINTETTre vonatkozó személyes
  adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
  valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
   azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

  2. ÉRINTETT visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
   és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

    

  3. ÉRINTETT tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
   élvező jogszerű ok az adatkezelésre

  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték

  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
   tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
   kell

 15. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a
  fentiek értelmében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a
  megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
  elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
  érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
  ÉRINTETT kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
  linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
  törlését.

  Az adatok törlése a fentiek teljesülése esetén sem valósítható meg,
  abban az esetben, ha:

  a.) Az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a
  tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.

  b.) Az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az
  adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
  ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
  végrehajtása céljából.

  c.) Az adatkezelés szükséges népegészségügy területét érintő közérdek
  miatt.

  d.) Az adatkezelés szükséges a közérdekű archiválás céljából, tudományos
  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
  törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
  veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

  e.) Az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 16. 3.) Adatkezelés korlátozásához való jog

  ÉRINTETT jogosult arra, hogy kérésére ADATKEZELŐ korlátozza az
  adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. ÉRINTETT vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
   korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
   hogy az ADATKEZELŐ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

  2. Az adatkezelés jogellenes, de ÉRINTETT ellenzi az adatok törlését,
   és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

  3. ADATKEZELŐnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
   céljából, de ÉRINTETT igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
   érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  4. ÉRINTETT tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás
   arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
   az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e ÉRINTETT jogos
   indokaival szemben.

  A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak
  ÉRINTETT hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
  jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
  fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Korlátozás feloldása esetén ADATKEZELŐ előzetesen tájékoztatja
  ÉRINTETTet.

   

 17. Helyesbítés, törlés vagy korlátozás esetén ADATKEZELŐ minden olyan
  címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
  közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
  erőfeszítést igényel. ÉRINTETTet kérésére ADATKEZELŐ tájékoztatja e
  címzettekről.

  4.) Adathordozhatósághoz való jog

  Ha az adatkezelés automatizált módon történik és hozzájáruláson vagy
  szerződésen alapul, akkor ÉRINTETT jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
  általa ADATKEZELŐ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
  továbbítsa anélkül, hogy ezt ADATKEZELŐ akadályozná. Ez esetben – ha ezt
  technikailag megvalósítható – ÉRINTETT kérheti ADATKEZELŐtől a további
  adatkezelők felé történő közvetlen továbbítást.

  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha
  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
  jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
  szükséges.

  Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
  és szabadságait.

  5.) Tiltakozáshoz való jog

  Ha az adatkezelés jogalapja szerint ADATKEZELŐ vagy egy harmadik fél
  jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ÉRINTETT jogosult arra,
  hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a kezelése ellen.

  Ebben az esetben ADATKEZELŐ a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
  kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ÉRINTETT érdekeivel,
  jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
  történik, ÉRINTETT jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
  vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

  Az előző bekezdés alapján ÉRINTETT abban az
  esetben is tiltakozhat például személyes adatainak értékesítése ellen,
  ha ehhez korábban hozzájárult.

   

 18. Ha ÉRINTETT tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
  érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
  továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Jogorvoslat

  Ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ részéről határidő mulasztást tapasztal, akkor
  jogosult a késedelmesen megkapott határozat megérkezését követő 30 napos
  határidőn belül bírósághoz fordulni.

  Ha ÉRINTETT az ADATKEZELŐ részéről jogsértést tapasztal, jogosult
  bírósághoz fordulni. Az adatkezelés jogszerűségét ADATKEZELŐnek kel
  bizonyítania.

  Információs önrendelkezési jogai megsértése esetén ÉRINTETT panasszal
  élhet a felügyeleti hatóság felé:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest,
  Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1)
  391-1410

  www: http://www.naih.hu

  e-mail: [email protected]

  Gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmak, kiskorúakat sértő, veszélyeztető
  tartalmak, jó hírnév megsértése valamint elhunyt személy jogainak
  sérelme esetén a hatóság:

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

  Levélcím: 1525. Pf. 75

  Tel: (06 1) 457 7100

  Fax: (06 1) 356 5520

  E-mail: [email protected]

   

 19. ADATKEZELŐ által megvalósított adatkezelések felsorolása

  ADATKEZELŐ az alábbi esetekben, az alább felsorolt célokból kezel vagy
  kezelhet személyes adatokat.

  Az alábbi felsorolásban nem szereplő adatkezelésekről ADATKEZELŐ írásban
  tájékoztatja ÉRINTETTeket, akik szintén írásban tudják hozzájárulásukat
  adni.

  Online űrlap, e-mail cím

  Az ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN a látogatók által kitölthető ajánlatkérő
  (vagy egyéb) űrlap(ok)on vagy ADATKEZELŐ nyilvános e-mail címein
  keresztül, önkéntesen ADATKEZELŐhöz eljuttatott személyes adatok
  ADATKEZELŐ jelszóval védett e-mail fiókjába és (űrlap esetén) ADATKEZELŐ
  ONLINE FELÜLETéhez tartozó, szintén jelszóval védett adatbázisba
  érkeznek.

  Ide tartoznak az ADATKEZELŐ által közzétett pozíciókra (álláshirdetés),
  tanfolyamokra vagy bármilyen egyéb eseményekre történő jelentkezések is.

  Kezelt személyes adatok köre:

  • Név

  • Telefonszám

  • E-mail cím

  • Egyéb információk (kapcsolatfelvétel célja)

  • Fénykép

  • Önéletrajz

  • Motivációs levél

  • Bármilyen egyéb személyes adat, amit ADATKEZELŐ által meg nem
   akadályozható módon ÉRINTETT eljuttat ADATKEZELŐ felé.

  Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

   

 20. Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a fent
  meghatározott módokon személyes adatokat juttat el ADATKEZELŐ részére.

  Az adatkezelés célja: ÉRINTETT számára tájékoztatás vagy árajánlat
  nyújtása illetve ügyfélkapcsolat kezdeményezése esetén az annak
  létrejöttéhez szükséges információk kezelése és kapcsolattartás.

  Adatkezelés időtartama: az ÉRINTETT által kezdeményezett kérdés, feladat
  vagy egyéb tevékenység lezárásáig vagy ADATKEZELŐ abban történő
  részvételéig.

  ÉRINTETT az adatkezelés céljával összhangban hozzájárul, hogy ADATKEZELŐ
  a megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatba lépjen vele.

  Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem vezet adatvédelmi
  nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel
  munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre
  irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi
  tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
  elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével –
  ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

  Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi
  nyilvántartásba bejelenteni, ha az adatkezelő és ÉRINTETT közötti
  jogviszonyban

  • az adatokat közvetlenül ÉRINTETTektől veszik fel,

  • az adatkezelés célja ÉRINTETT számára ismert,

  • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés)
   előre meghatározott,

  • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben
   használják fel,

  • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,

  • ÉRINTETTeket minderről megfelelően tájékoztatják.

  Webáruház működéséhez használt személyes adatok

  Az ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN keresztül leadott webáruházas megrendelés
  vagy regisztráció során a ÉRINTETT, a megrendelés leadására szolgáló
  űrlapon vagy regisztrációs űrlapon megadja a megrendelés teljesítéséhez
  szükséges személyes adatait és/vagy regisztrál

   

 21. a webárházba. Ezen adatok ADATKEZELŐ jelszóval védett e-mail fiókjába és
  ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETéhez tartozó, szintén jelszóval védett
  adatbázisba érkeznek.

  Kezelt személyes adatok köre:

  • Név

  • Számlázási cím

  • Szállítási cím

    

  • Telefonszám

  • E-mail cím

  • Megrendelés tartalma

  • Egyéb információk a megrendeléssel kapcsolatban

  • IP cím a megrendelés idején

  • a regisztráció/vásárlás időpontja

   Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás és jogszabályi
   kötelezettség

   Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki ADATKEZELŐ
   ONLINE FELÜLETÉN működő webáruházban megrendelést ad le vagy
   regisztrál.

   Az adatkezelés célja: Megrendelés teljesítése majd statisztikai és
   ügyfél kapcsolati tájékozódás.

   Adatkezelés időtartama: ÉRINTETT kérésére történő törlésig, számlák
   esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
   bekezdése alapján 8 évig.

   Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozó az ADATKEZELŐ által
   megbízott könyvelő cég vagy természetes személy, akinek kiléte az
   adatkezelési nyilvántartásban rögzítve van és arról ADATKEZELŐ kérés
   esetén tájékoztatja ÉRINTETTet. Az adatfeldolgozás időtartama a
   könyveléshez szükséges, jogszabályban előírt feladatok elvégzéséig
   tart. Adatok köre: név, számlázási cím, megrendelés megnevezése,
   számla összege.

   Tudomásul veszem, hogy a(z) Simon Alma E.V. 6600 Szentes, dr. Várady Lipót Árpád u 37. adatkezelő által a(z)
   https://poloforma.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
   adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
   adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, fizetendő összeg, vásárlás
   összege, szállítási költség, vásárlás tartalma.

   Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
   SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
   http://simplepay.hu/vasarlo-aff

   Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozó futárpostai kézbesítés
   választása esetén a kézbesítés teljesítéséig:

   Futárszolgálat: Csomagpiac Kft., Gödöllő, Németh László u. 1/b, 2100 

   ÉRINTETTEK köre: a futárpostai kézbesítést választó megrendelők.

   Továbbításra kerülő adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím,
   fizetendő összeg (csak postai utánvét választása esetén).

   Megállapodás megkötésével kapcsolatos
   adatkezelés

    

  • Amennyiben ADATKEZELŐ valamely szolgáltatása nyújtását megállapodáshoz
   köti, az ezen megállapodáson szereplő személyes adatok esetében
   adatkezelés valósul meg ha a másik fél természetes személy vagy ha jogi
   személy, akinek a képviseletében természetes személy jár el
   (kapcsolattartó), aki szerepel a megállapodáson.

   Kezelt személyes adatok köre:

   • Név

     

   • Telefonszám

   • E-mail cím

   • Szolgáltatás leírása

   • Díjazás

   • Bankszámlaszám

   • jogok, kötelezettségek és egyéb feltételek

    Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (kapcsolattartó
    esetén) vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
    szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
    megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
    megtételéhez szükséges.

    Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki
    ADATKEZELŐvel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást
    köt vagy ADATKEZELŐvel megállapodást kötő jogi személy
    képviseletében jár el.

    Az adatkezelés célja: megállapodás kötése, szolgáltatás teljesítése,
    ügyfélkapcsolat.

    Adatkezelés időtartama: a megállapodásból eredő jogok és
    kötelezettségek elévüléséig, számlák esetén a számvitelről szóló
    2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

    Számlák esetében az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozó az
    ADATKEZELŐ által megbízott könyvelő cég vagy természetes személy,
    akinek kiléte az adatkezelési nyilvántartásban rögzítve van és arról
    ADATKEZELŐ kérés esetén tájékoztatja ÉRINTETTet. Az adatfeldolgozás
    időtartama a könyveléshez szükséges, jogszabályban előírt feladatok
    elvégzéséig tart. Adatok köre: név, számlázási cím, megrendelés
    megnevezése, számla összege.

     

  • Munkatársak adataival kapcsolatos adatkezelés

   ADATKEZELŐ a munkavállalók személyes adatait a munkaszerződésekben és
   azokhoz kapcsolódó dokumentumokban (pl.: munkaköri leírás), illetve a
   jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségek (adó és vámhivatal,
   egészségpénztár felé) teljesítéséhez valamint a bérszámfejtéshez
   szükséges programokban, adatbázisokban eltárolja.

   Kezelt személyes adatok köre:

   • Név

   • Telefonszám

   • E-mail cím

   • Bankszámlaszám

   • Adóazonosító jel

   • Születési hely, idő

   • Anyja születési neve

   • Állampolgárság

   • Biztosítási jogviszonyának kezdete és megszűnése

   • Biztosítás szünetelésének időtartama

   • Biztosítás kódja

   • FEOR-szám

   • Munkaidő

   • TAJ szám

   • Végzettség, szakképesítés

   • Munkabér

   • A munkaviszony gyakorlásához, azzal összefüggő minden egyéb adat:
    pl.: fizetési fokozat, munkaköri leírás stb.)

    Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás és jogszabályi
    kötelezettség. Az érintettek köre: ADATKEZELŐ munkavállalói

     

  • Az adatkezelés célja: munkavállalók foglalkoztatásához szükséges
   vezetési és szervezési feladatok ellátása, valamint a munkavállalók és a
   hatóságok felé meglévő kötelezettségek teljesítése.

   Adatkezelés időtartama: a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
   elévüléséig.

   Hírlevél küldéshez használt személyes adatok

   ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN és azon kívül, nyilatkozat kitöltésével is
   lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre, melynek keretében, a
   feliratkozáskor megadott e-mail címre tájékoztatókat küldhetünk
   eseményeinkről, ajánlatainkról, akcióinkról és egyéb fontos
   információkról.

   A feliratkozás önkéntes, és hiánya semmilyen korlátozással, hátránnyal
   nem jár.

   A feliratkozását
   és ezzel
   együtt a
   hírlevél küldéssel
   kapcsolatos
   nyilvántartásból a
   személyes adatai
   törlését minden
   feliratkozottnak
   elvégezzük, ha
   ezt írásban
   kéri a
   fenti, Adatok
   részben található
   e-mail címünkön
   vagy postai
   címünkön keresztül,
   vagy a
   kiküldött e-mail-ekben
   található leiratkozó
   hivatkozásra történő
   kattintással. Ezt
   követően több
   hírlevelet nem
   küldünk.

   • Az adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalon hírlevélre
    feliratkozók.

   • Az adatgyűjtés célja: hírlevél, DM levél küldés (tájékoztatás az
    üzlettel kapcsolatos lehetőségekről változásokról, újdonságokról,
    kedvezményekről és egyéb fontos információkról.)

   • Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig (a
    hírlevélről történő leiratkozásig.)

   • Érintett adatok: Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja,
    feliratkozás kori IP cím.

   Tárhely szolgáltató

    

  • ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETE működésének technikai feltételeit biztosítja:
   IT PROGRESS Kft. (továbbiakban: TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ)

   Cím: 3534 Miskolc, Gagarin utca 1. C. lház. fszt. 3. E-mail cím:[email protected]

   Telefon: +36 20 521 4224

   Az ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETÉN keletkező vagy arra megérkező személyes
   adatokkal ADATKEZELŐ a rendelkezésére álló, jelszóval védett
   adminisztrációs felületen keresztül önállóan végez minden, az
   adatkezeléssel kapcsolatos technikai műveletet (pl.: törlés), így a
   TÁRHELY SZOLGÁLTATÓT adatfeldolgozóként nem veszi igénybe. ADATKEZELŐ
   ezúton tájékoztatja mindazon természetes személyeket, akik ADATKEZELŐ
   ONLINE FELÜLETÉN keresztül személyes adatot juttatnak el ADATKEZELŐ
   részére, hogy ennek ellenére TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ – jogértelmezés
   függvényében – jogilag mégis minősülhet adatfeldolgozónak.

   Cookie-k (sütik)

   A cookie-k olyan kódok, amelyeket a weboldalak a felhasználók
   számítógépén helyeznek el, legtöbbször azzal a céllal, hogy az ugyan
   arról a számítógépről történő későbbi látogatások esetén információt
   kapjanak a korábbi látogatásokra vonatkozóan.

   A cookie-k a böngészőkhöz kötődnek, tehát ha valamely számítógépről
   például Chrome böngésző használatával történik látogatás egy weboldalon,
   akkor egy ugyan erről a számítógépről történő későbbi látogatás esetén
   csak akkor lesznek a weboldalnak információi a korábbi látogatásra
   vonatkozóan, ha ugyan azon a böngészőn keresztül történik a későbbi
   látogatás is.

   Önnek lehetősége van a számítógépe böngészőiben tárolt cookie-k
   áttekintésére, illetve törlésére, valamint arra is, hogy letiltsa a
   weboldalak számára a cookie-k elhelyezését az adott böngészőben. Ezeknek
   a funkcióknak a helye böngészőnként eltérő lehet, de általában a
   beállítások vagy a biztonság címszó alatt találhatóak. Minden
   böngészőnek van használati útmutatója (általában súgó címszó alatt).
   Ezekben részletes tájékoztató található a cookie-kkal kapcsolatos
   beállítási lehetőségekről is.

    

  • Weboldalunk meglátogatásával az Ön böngészőjébe kétféle cookie-k
   kerülhetnek elhelyezésre: közvetlen cookie-k és közvetett cookie-k.
   Olyanok, amelyeket mi helyezünk el az ön böngészőjében a weboldal
   működéséhez (közvetlen), és olyanok, amelyeket a weboldalunk által
   igénybevett külső szolgáltatások szolgáltatói helyeznek el (közvetett).

   A weboldalunk által használt közvetlen cookie-k:

   Munkamenet azonosító:

   Amikor Ön megnyitja a weboldalt, akkor keletkezhet egy jelzés, amelynek
   az a célja, hogy a weboldalnak információja legyen arról, hogy mikor ér
   véget ez a látogatás. Hogy a böngészés során tudja, hogy ez még ugyan az
   a látogatás –e vagy már új. Erre azért van szükség, hogy ha Ön
   bejelentkezik felhasználói fiókjába, vagy ha beletesz valamit kosarába,
   akkor ez az információ a látogatása végéig megmaradjon. Tehát a
   különböző menüpontok közötti váltásokkor ne vesszen el a bejelentkezése,
   és ne törlődjenek a kosárból a termékek, amiket bele tett.

   A munkamenet azonosító nem minden jogértelmezés szerint tekinthető
   cookie-nak, mivel a böngésző bezárásakor törlődik, tehát nem marad ott a
   felhasználó számítógépén. Van viszont olyan jogértelmezés, amely szerint
   cookie-nak számít, ezért tüntetjük fel itt, a cookie-k között.

   Kupon cookie:

   Abban az esetben, ha a kosárban Ön kedvezmény kupon ajánlatot kap, akkor
   keletkezhet egy cookie, amelynek az a célja, hogy az ajánlat
   megtörténtét rögzítse, így későbbi látogatásoknál a weboldal ne zavarja
   Önt ugyan ezzel az ajánlattal. A kupon rendszer nincs mindig, illetve
   minden termékkel kapcsolatban használatban. Amikor nincs használatban,
   akkor nem keletkezik ilyen cookie.

   A weboldalunk használata során esetlegesen keletkező közvetett cookie-k.

   Az alábbiakban felsoroljuk azokat a külső szolgáltatókat, amelyek
   szolgáltatásait beépülő kódok (szkriptek) segítségével weboldalunk
   igénybe veszi. Ezen szolgáltatások statisztikai, marketing és
   ügyfélkapcsolati célokat szolgálnak és ennek érdekében beépülő kódjaikon
   keresztül cookie-kat helyezhetnek el.

    

  • Adatkezelési politikájukba nincs beleszólásunk, de ha jogsértést
   észlelünk, dönthetünk úgy, hogy tovább nem vesszük őket igénybe. Az
   alábbiakban mindegyik szolgáltató neve mellett feltüntetjük adatkezelési
   tájékoztatójának elérhetőségét. Kérjük, ha bármilyen jogsértést
   tapasztal velük kapcsolatban, azt jelezze felénk a fenti, „Adataink”
   részben található elérhetőségeinken keresztül, hogy megtehessük a
   szükséges lépéseket.

   Külső szolgáltatók listája:

   Google Inc:http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
   Facebook:
   https://www.facebook.com/policies

   Felügyeleti szerv

   Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és
   Információszabadság Hatóságnál tud panaszt tenni:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest,
   Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók:
   5.

   Telefon: +36 -1-391-1400

    

  • Fax: +36-1-391-1410

   E-mail:[email protected]